پرش به محتوا

P101

کاربرد
سایز

مصارف شیمیایی،

صنعتی و مایعات

ارتفاع : 400 mm 

قطر دهانه : 300 mm 

گنجایش 20 لیتر، 20-25 کیلو گرم

P119 - P118

کاربرد

مصارف شیمیایی , صنعتی 

گنجایش 1 لیتر

P102

کاربرد
سایز

مصارف شیمیایی،

صنعتی و غذایی

ارتفاع : 270 mm 

قطر دهانه : 250 mm 

گنجایش 10 لیتر، 12 کیلو گرم

P103

کاربرد
سایز

مصارف شیمیایی،

صنعتی و غذایی

ارتفاع : 240 mm 

قطر دهانه : 250 mm 

گنجایش 7.5 لیتر، 10 کیلو گرم

P104

کاربرد
سایز

مصارف شیمیایی،

صنعتی و غذایی

ارتفاع : 185 mm 

قطر دهانه : 250 mm 

گنجایش 6 لیتر، 7 کیلو گرم

P105

کاربرد
سایز

مصارف شیمیایی،

صنعتی و غذایی

ارتفاع : 140 mm 

قطر دهانه : 215 mm 

گنجایش 3 لیتر، 4 کیلو گرم

P106

کاربرد
سایز

مصارف شیمیایی،

صنعتی و غذایی

ارتفاع : 147 mm 

قطر دهانه : 145 mm 

گنجایش 1400 گرم

P107

کاربرد
سایز

مصارف شیمیایی،

صنعتی و غذایی

ارتفاع : 75 mm 

قطر دهانه : 145 mm 

گنجایش 900 گرم

P108

کاربرد
سایز

مصارف شیمیایی،

صنعتی و غذایی

ارتفاع : 130 mm 

قطر دهانه : 120 mm 

گنجایش  1200 گرم

P109

کاربرد
سایز

مصارف شیمیایی،

صنعتی و غذایی

ارتفاع : 120 mm 

قطر دهانه : 120 mm 

گنجایش 1000 گرم

P110

کاربرد
سایز

مصارف شیمیایی،

صنعتی و غذایی

ارتفاع : 70 mm 

قطر دهانه : 120 mm 

گنجایش 500 گرم

P111

کاربرد
سایز

مصارف شیمیایی،

صنعتی و غذایی

ارتفاع : 135 mm 

قطر دهانه : 90 mm 

گنجایش 1000 گرم

P112

کاربرد
سایز

مصارف شیمیایی،

صنعتی و غذایی

ارتفاع : 120 mm 

قطر دهانه : 90 mm 

گنجایش  750 گرم

P113

کاربرد
سایز

مصارف شیمیایی،

صنعتی و غذایی

ارتفاع : 85 mm 

قطر دهانه : 90 mm 

گنجایش 500 گرم

P114

کاربرد
سایز

مصارف شیمیایی،

صنعتی و غذایی

ارتفاع : 114 mm 

قطر دهانه : 80 mm 

گنجایش 1200 گرم

P115

کاربرد
سایز

مصارف شیمیایی،

صنعتی و غذایی

ارتفاع : 145 mm 

قطر دهانه : 70 mm 

گنجایش 100 گرم

P116

کاربرد
سایز

مصارف شیمیایی،

صنعتی و غذایی

ارتفاع : 90 mm 

قطر دهانه : 70 mm 

گنجایش  500 گرم

P117

کاربرد
سایز

مصارف شیمیایی،

صنعتی و غذایی

ارتفاع : 80 mm 

قطر دهانه : 70 mm 

گنجایش 250 گرم

آدرس :

تهران، جاده آبعلی، خیابان سازمان آب، خـیابان پنــجم شیــدایی شـــرقی، نبــــش ایرج شمالی، پلاک3

ایمیل :

nasiri_plastic23@@yahoo.com

تلفن تماس :

 

02177968883

02177348805

 

تلفکس :

02177328670